Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 đầy đủ các bài hk1, hk2 học sinh có thể làm câu hỏi trắc nghiệm online sau đó đối chiếu với lời giải chi tiết

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, chương này sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945-2000 với mỗi giai đoạn sẽ gắn với từng hoàn cảnh, nhiệm vụ cụ thể; sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến: những biến đổi của khu vực Đông Nam Á, Đông Nam Á, châu Phi và các nước Mĩ Latinh từ sau 1945; Các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ-Latinh

Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, chương này sẽ giải quyết các vấn đề quá trình phát triển chung của nước Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000; Trung tâm kinh tế-tài chính thế giới, Liên minh châu Âu EU.

Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề chính của quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai với đặc trưng lớn có tính bao trùm là sự đối đầu giữa hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa; Biết tình hình chung và xu tehé phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh

Chương 5. cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề về nguồn gốc, đặc điểm, những thành tựu chủ yếu và tác động của cuộc cách mạng khoa học- công nghệ thời kì sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, là xu thế toàn cầu hóa đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm cuối thế kỉ XX.

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương 1. Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp và sự chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục,... ở Việt Nam; Cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ, Sự ra đời của Đảng cộng Sản Việt Nam

Chương 2. Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Những hoạt động, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Xô Viết Nghệ Tĩnh; Phong trào dân chủ 1936-1939; Công cuộc chuẩn bị, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Chương 3. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Khó khăn và thuận lợi của nước ta trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám; Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16; Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947; Chiến dịch Viên giới thu- đông năm 1950; Cuộc Tổng tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 tiểu biểu là chiến dịch Điện Biên Phủ; Hiệp định Geneve.

Chương 4. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: nhiệm vụ cách mạng của hai miền; Chống “chiến tranh đặc biệt”; chống “chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh”; Hiệp định Pari 1973; Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Chương 5. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 9, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế-xã hội; Quá trình 10 năm đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Chống chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc; Thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)