Câu hỏi lịch sử 11 trắc nghiệm theo từng bài, từng chương, từng chuyên đề đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết cho ngân hàng câu hỏi

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chương I. Các nước châu Á, Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: các nước châu Á, châu Phi, Mĩ Latinh trở thành thuộc địa và phụ thuộc các nước Âu, Mĩ; Các nước tư bản chuyển sang đế quốc chủ nghĩa.

Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Nguyên nhân, diễn biến, kết quả chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chương III. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: sự phát triển của khoa học-kĩ thuật, những thành tựu văn hóa, nghệ thuật.

PHẦN HAI – LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Cách mạng tháng Mười Nga 1917; Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1921-1941.

Chương II. Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Khủng hoảng kinh tế 1929-1939; Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số quốc gia.

Chương III. Các nước châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Á (1919-1939); Sự ra đời của Đảng cộng sản ở Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: nguyên nhân diễn biến, kết cục và hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

PHẦN BA – LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918)

Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp, ách thống trị, bóc lột tàn bạo của chúng ở Việt Nam; thái độ triều đình Huế và phong trào kháng Pháp của nhân dân ta trong những năm 1858-1884; phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế (cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX)

Chương II. Việt Nam từ đầu thế kỉ xx đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 11, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, phong trào vận động giải phóng dân tộc trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914); Phong trào dân tộc trong những năm 1914-1918.