bullet Chương VII. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật